Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο

† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου

Εν τη Ιερά Κοινοβ. Μονή Ζωοδ. Πηγής
Λογγοβάρδας τη 10-6-1944

Τω Οσιολογιωτάτω κ. Μ. χαίρειν

Την επιστολήν σας έλαβον και τα εν αυτή ανέγνων. Παρετήρησα ότι εις όσα σοι έγραφον, ότι νεω­τερίζεις, δεν απήντησες… Όσα δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας, γνώμας και αποφάσεις των αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των θεοφόρων Πατέρων και μας απέστειλας, διά να δείξης δήθεν ότι α­κολουθείς τους Αγίους Πατέρας και τας αγίας Συνόδους διότι κρατείς το παλαιόν ημερολόγιον, είναι τελείως άσχετα με το παλαιόν ημερολόγιον, καθότι αι άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνεκροτήθησαν διά το παλαιόν ημερολόγιον, αλλά δι’ άλλα ζητήματα τα οποία ως εγγράμματος, όταν αναγνώσης μετά προσοχής, δύνασαι να τα εννοήσης. Αι άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το έτος 325 έως το έτος 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου εγένετο το 1924.

Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η Α’ Οικουμενική Σύνοδος ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα και ο οποίος όρος, κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων της Εκκλησίας μας, δεν φυλάττεται, αλλά τούτο δεν βλάπτει ουδέ ποσώς την πίστιν. Ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ήκμασε εγγύς μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδον, λέγει. «Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρα­τήρησιν δεν ηξεύρει η του Χριστού Εκκλησία. επειδή οσάκις τρώγει τον ζωοποιόν Άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί».

Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων, λέγει. «Δεν φροντίζει ο Θεός και η Εκκλησία διά τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ διά μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην». Τί λοιπόν αναφέρεις αγίας Συνόδους και αγίους Πατέρας οι οποίοι ήκμασαν προ χιλίων περίπου ετών, διά να στηρίξης την πλάνην σου διά το παλαιόν εορτολόγιον, του οποίου η μεταβολή έγινε προ 20 ετών και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν διά να μη είπω και περισσότερον; Διότι, εφ’ όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται, συμβουλεύεις δε τους ανθρώπους, να μη βαπτίζουν τα παιδιά των, να μη εξομολογούνται, να μη κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, να μη εκκλησιάζονται, διότι οι ιερείς ακολουθούν το νέον ημερολόγιον, και επομένως άνευ του παλαιού ημερολογίου ουδέν μυστήριον τελείται. Άρα πιστεύεις ότι το Πανάγιον Πνεύμα, το Οποίον επικέκληνται οι ακολουθούντες το νέον εορτολόγιον, δεν δύναται να τελειώνη μυστήριον, πρέπει να έχη συνεπίκουρον και το Άγιον Παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ της πλάνης και κακοδαιμονίας!! Αρμόζουν εις σε τα λόγια του θεοκήρυκος Παύλου τα διά τους ανοή­τους Γαλάτας γραφέντα. «πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, οις πάλιν άνωθεν δου­λεύειν θέλετε; ημέρας παρατηρείσθε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς! φοβούμαι υμάς μήπως εική κεκοπίακα εις υμάς» (Γαλ. 4, 9-11).

Το μεν παλαιόν ημερολόγιον το ονομάζεις Άγιον ημερολόγιον, το δε νέον το ονομάζεις Βάαλ, διότι γράφεις να μη κλίνωμεν γόνυ προ του ειδώλου της συγχρόνου Βάαλ της λεγομένης αστρονομίας. Και το παλαιόν ημερολόγιον έχει ημέρας, επίσης και το νέ­ον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος. Όλαι είναι καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόν συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας δε ονομάζεις Βάαλ και κακάς;

Δεν επιτρέπεται εις υμάς, άνθρωπον επιστήμονα, να λέγετε το νέον ημερολόγιον και την αστρονομίαν Βάαλ. Αλλ’ ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν γνωρίζετε ούτε αισθάνεσθε τί λέγετε. Ο μεν Βάαλ ήτο θεός των ειδωλολατρών, τον οποίον οι μεν Έλληνες ωνόμαζον Δία, οι δε Φοίνικες, Χαναναίοι και Τύριοι Βάαλ και οι Βαβυλώνιοι Βηλ.

[Με] το να γράφης ότι κλίνομεν γόνυ τω Βάαλ, είσαι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ημείς προσκυνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Πιστεύομεν, προσκυνούμεν και λατρεύομεν τον αληθή Θεόν τον Ποιητήν των απάν­των, αλλά και ουδείς των χριστιανών εκείνων οι οποίοι ακολουθούν το νέον εορτολόγιον κλίνει γόνυ εις τον Βάαλ. Εάν και αμαρτωλοί είναι, οι πλείστοι κλίνουν γόνυ και προσκυνούν τον αληθή Θεόν των απάντων. Υμείς κ. Μ., δεν λέγω ότι δεν προσκυνείς και λατρεύεις τον αληθή Θεόν, αλλά προσκυνείς και λατρεύεις ως Θεόν και το παλαιόν ημερολόγιον. Η δε ομολογία σου, εφ’ όσον πιστεύεις ως Θεόν το ημερο­λόγιον (διότι λέγεις και γράφεις, ότι χωρίς το πα­λαιόν ημερολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται), δεν είναι ομολογία γνησίου χριστιανού. Η αληθής ομολογία του χριστιανού είναι να πιστεύη εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της πίστεως ημών, το οποίον συνέταξαν οι θεοφόροι Πατέρες εις την Α’ Οικουμενικήν Σύνοδον και συνεπλήρωσεν η Β’ και επεκύρωσαν όλαι αι άλλαι Οικουμενικαί και τοπικαί Σύνοδοι. Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύωμεν και εις ένα παλαιόν Ιουλιανόν ημερολό­γιον, το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν υπό του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος, και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν πλανάσαι!

Η δε Αστρονομία δεν είναι και αυτή είδωλον του Βάαλ. είναι επιστήμη, την οποίαν εσπούδασαν πολλοί και από τους θεοφόρους Πατέρας της Εκκλησίας μας, ως ο Μ. Βασίλειος, ο άγ. Γρηγόριος και άλλοι. Είναι επιστήμη όχι μεν αναγκαία εις την σωτηρίαν, αλλ’ ε­πιστήμη χρήσιμος και ωφέλιμος. Υπό λαμπρού αστέρος οδηγηθέντες οι των Περσών βασιλείς αστρολόγοι προσεκύνησαν τον εν Σπηλαίω τεχθέντα Βασιλέα Ουράνιον.

Νομίζεις ότι, εάν φυλάξης το παλαιόν ημερολόγιον, εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος, διότι εις το παλαιόν εορτολόγιον, κατά την στρεβλήν γνώμην σου, όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται! Αλλ’ εάν, ως λογικός και συνετός, στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις τον Νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και νουθεσίας του πνευματικού σου πατρός, θα ίδης ότι εκείναι μεν είναι κάμηλος, το δε ημερολόγιον κώνωψ. Αλλοίμονόν σου ότι διυλίζεις τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνεις.

Άκουσον δι’ υστάτην φοράν και πρόσεξε εις τα λεγόμενα. Το τέλος πάντων ημών έφθασεν μετ’ ολί­γον θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να δώσωμεν λόγον των πράξεών μας, ο Οποίος θα μας εξετά­ση εάν εφυλάξαμεν, όχι τα ημερολόγια, αλλά τας εντολάς Του, εάν εποιήσαμεν έργα καλά, πράξεις αγαθάς, εάν εφυλάξαμε την πίστιν μας καθαράν, πίστιν εννοώ όχι εις τα άψυχα ημερολόγια, αλλά πίστιν εις Αυτόν τον Χριστόν τον υπέρ ημών σαρκωθέντα, παθόντα, ταφέντα και αναστάντα τριήμερον, και ανελθόντα εις ουρανούς και εις τα δεξιά εστώτα του Ουρανίου Πατρός, τον πανταχού παρόντα, τον και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς. Λοιπόν άφησε τα ημερολόγια πριν σε καταλάβη η νυξ του θανάτου, οπότε δεν θα σε βοηθήση το ημερολόγιον, αλλ’ ούτε και η μετάνοια, επειδή εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια.

Δεν πρέπει να νομίζης ότι εξ αιτίας του εορτολογίου ο Θεός ωργίσθη τον κόσμον. Ο Θεός τιμωρεί τον κόσμον διά τας ασεβείας, βλασφημίας, απιστίας, μοιχείας, πορνείας, μέθας, ασωτίας, αδικίας, πλεονεξίας, υπερηφανίας, φθόνους, φόνους κ.λπ., και όχι δι’ ημερολόγια.

Εάν θέλης να μου ακούσης, ακολούθει το παλαιόν εορτολόγιον χωρίς να το πιστεύης ως Θεόν και να υβρίζης όσους ακολουθούν το νέον και να τους συμβουλεύης να αρνηθούν την Εκκλησίαν, τα μυστήρια κ.λπ. ..

Μετ’ αγάπης και εγκαρδίων ευχών

Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος

ΠΗΓΗ: «ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ

(αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα)

… Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσει η πίστη και τα καλά έργα… Δεν εθίχθη ούτε η Πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι όσοι ακολούθησαν το νέο ημερολόγιον … Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθεί και όχι όποιος πιστεύη εις το ημερολόγιον, το χρονόμετρον… Εκείνο το οποίο βλάπτει είναι το να μην υπάρχει συμφωνία στην Πίστη, στο βάπτισμα, στη Θεία Μυσταγωγία και τα άλλα Μυστήρια.

Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο, και οι Άγιοι δια της Πίστεως ευηρέστησαν τον Θεόν και ηγίασαν και όχι δια ημερολόγια.

***

Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός, ούτε όλοι οι νόμοι κρέμονται απ΄αυτό… Ο Κύριος πουθενά εις το ιερόν Ευαγγέλιον δεν αναφέρει ότι θα μας σώσει το παλαιόν ημερολόγιον. Ποιός από τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρας εκήρυξεν ημερολόγια;
Δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έγκειται εις το ημερολόγιο και χωρίς αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός αλλά παράδοσις, το Δε Ευαγγέλιο δεν λέγει δια ημερολόγια. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν ηγίασαν δια το ημερολόγιο ούτε το παλαιό ούτε το νέο, αγίασαν δια την Πίστιν του Χριστού την αγίαν και δια τα καλά των έργα, τα οποία έλαμπαν σαν τον ήλιον.

***

Όσοι πιστεύουν και φρονούν ότι χωρίς το ημερολόγιον μυστήριον δεν τελειοί το Άγιον Πνέυμα, αυτοί όχιν μόνον είναι αιρετικοί καιπλανεμένοι, αλλά και ημερολάτραι και χρονολάτραι.

***

Ο Χριστός όταν ήρθε εις τον κόσμον δεν εδίδαξεν ημερολόγια. Ας μας πουν εις ποιο κεφάλαιον ή στίχον του ευαγγελίου, λέγει ο Χριστός θα μας σώσει το ημερολόγιον. Όσοι από τους παλαιοημερολογίτας φρονούν ότι το ημερολόγιον είναι ισοδύναμον και ανώτερον από το Άγιον Πνεύμα και ότι τα μυστήρια τα τελειώνει το ημερολόγιον πλανώνται οι δυστυχείς και αμαρτάνουν.

***

Ο Θεός δεν τιμωρεί τους ανθρώπους δια τα ημερολόγια, αλλά δια τις αμαρτίες και τις κακίες τους.

***

Ο Θεός έκαμεν τον κατακλυσμόν, έκαυσεν τις πόλεις των Σοδόμων για τις αμαρτίες των ανθρώπων εκείνων και όχι για ημερολόγια και όλες οι τιμωρίες που δοκιμάζει η ανθρωπότης δεν είναι για το ημερολόγιο, αλλά για το ότι έχει πληθυνθεί η ανομία και έχει ψυγεί η αγάπη.

***

Το ζήτημα του ημερολογίου δεν είναι το σπουδαιότερον, επειδή δεν είναι ούτε Θεός ούτε πίστις ούτε απ’ αυτό εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου… (παράδειγμα Παύλος, Κορνήλιος, Ταβιθά…) Όλοι όσοι εσώθησαν και όσοι μέλλουν να σωθούν, θα σωθούν από την πίστιν στο Θεον, την αγάπη και τα καλά τους έργα.

***

Είναι διηρεμένοι σε πολλές μερίδες παρατάξεις και η μια δεν δέχεται την άλλην. Κρατούν σφιχτά το ημερολόγιον, την αγάπην όμως, το κεφάλαιον των αρετών, περιφρονουν.

***

…Εγώ είμαι εναντίον της απερισκέπτου και παρανόμου εισαγωγής του νέου ημερολογίου, και επί 50 έτη (εγράφη το 1978) αγωνίζομαι δια την επεναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι διότι πιστεύω ότι μόνο δια του ημερολογίου θα σωθώ, αλλά δια την ειρήνη και ομόνοια της Εκκλησίας.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του «πορευθέντες εις το κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίση, ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο Δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρ. 16,15) και «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς, τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19). Κυρήξατε τους είπε το Ευαγγέλιον, όχι το παλαιόν ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις το όνομα της Αγίας Τριάδος όχι εις το παλαιόν ημερολόγιον. Αγωνίζομαι και θα αγωνίζομαι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής δια να επέλθη ομόνοια και ειρήνη εις την Εκκλησίαν. Και οι Άγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες που εθέσπισαν και μας παρέδωσαν το Ιουλιανόν ημερολόγιον δεν μας είπον, σας παραδίδομαι το ημερολόγιον δια να σωθήτε και ότι χωρίς αυτό τα μυστήρια είναι άκυρα(!). Μας το παρέδωσαν δια να γιορτάζουν οι Χριστιανοί την εορτήν του Πάσχα ομού…

…Αγαπητέ…επειδή θέλω να σε ωφελήσω σε παρακαλώ να μου είπης ποιος σε έδωκε τον τίτλον ότι είσαι γνήσιος ορθόδοξος Χριστιανός! Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός; Δεν το πιστεύω διότι ο κύριος εδίδαξε τους μαθητάς αυτού, όταν ποιήσουν πάντα, να λέγουν ότι είναι άχρειοι δούλοι και έπραξαν εκείνο που όφειλαν να πράξουν. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν ταπεινοί και έλεγαν εαυτούς ελαχίστους, ο Δε κορυφαίος των μαθητών, ο έως τρίτου ουρανού αναβάς έλεγε, ότι ήταν ο ελάχιστος των Αποστόλων, το έκτρωμα της φύσεως και ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσαι, ον πρώτος ήτο εκείνος.

Ο Κύριος δίδαξε εις πάντας και εις ημάς την ταπείνωσιν. «Μάθατε απ’ εμού μας είπε, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ημών». Την υπερηφάνια την εδίδαξε και την διδάσκει ο παμπόνηρος και παγκάκιστος διάβολος. Και ακριβώς δι’ αυτό μας παρήγγειλε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μάθωμεν την ταπείνωσιν και να τον παρακαλούμεν καθ΄εκάστην και λέγωμεν, Κύριε «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού».

…Όσας Δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας γνώμας και αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και θεοφόρων Πατέρων είναι τελείως άσχεται με το παλαιόν ημερολόγιον, καθότι αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνεκροτήθησαν δια το παλαιόν ημερολόγιον, αλλά δια άλλα ζηήματα. Αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το έτος 325 έως το 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου έγινε το 1924. Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα, και ο οποίος όρος κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων της Εκκλησίας μας δεν φυλάττεται, αλλ’ αυτό δεν βλάπτει ου΄δε ποσώς την πίστιν. Ο Δε θείος Χρυσόστομος, όστις ήκμασεν εγγύς μετά την Α’ Οικουμενικήν Σύνοδον, λέγει : « Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρατήρησιν δεν ηξεύρει η του χριστού Εκκλησία, επειδή οσάκις τρώγει τις τον ζωοποιόν Άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί». Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων λέγει: Δεν φροντίζειν ο Χριστός και η Εκκλησία δια τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ δια μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην. Τι λοιπόν αναφέρεις Αγίας Συνόδους και Αγίους Πατέρας ακμάσαντας προ χιλίων ετών δια να στηρίξεις την πλάνην σου δια το παλαιόν και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν δια να μην είπω και περισσότερον, εφ’ όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις, ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ούτε μυστήριον τελείται. Άρα δέχεσαι ότι το Πανάγιον Πνεύμα δια να τελειώσει μυστήριον πρέπει να έχει συνεπίκουρον και το άγιον παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ, της πλάνης και κακοδαιμονίας!!!

Το μεν παλαιόν ημερολόγιον το ονομάζεις Άγιον, το Δε νέον, Βάαλ. Και το παλαιόν ημερολόγιον έχει ημέρας, και το νέον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος,όλαι είναι καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόμ συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας Δε ονομάζεις Βαάλ και κακάς; Αλλ’ ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν αισθάνεσθαι τι λέγετε… μείς προσκυνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδαν Ομοούσιον και αχώριστον, πιστεύομεν, προσκυνούμεν και τον αληθή Θεόν και Ποιητήν των απάντων και εις Αυτόν κλίνομεν γόνυ, εαν και αμαρτωλοί ήμεθα. Εσεις όμως,… προσκυνείτε και λατρεύετε ως Θεόν, και το παλαιόν ημερολόγιον. Η αληθής όμως ομολογία του Χριστιανού είναι να πιστεύει εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της Πίστεως ημών… Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύομεν και εις ένα παλαιόν ημερολόγιον το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν επί του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία.

Νομίζεις ότι εάν φυλάξεις το παλαιόν ημερολόγιον εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος διότι κατά τη γνώμη σου όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμωνται στο παλαιόν εορτολόγιον; Αλλά εάν ως λοικός και συνετός στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις τον νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και νουθεσίας του Πνευματικού σου Πατρός, θα ίδεις ότι εκείνα μεν είναι κάμηλος, το δε ημερολόγιον κώνωψ. Ουαί σοι, ότι διυλίζεις τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνεις. Άκουσον δι’ υστάτην φοράν και πρόσεξε τοις λεγομένοις. Το τέλος πάντων ημών ήγγικεν, μεθ’ ολίγον θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του Απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να δώσωμενλόγον των πράξεών μας, ο οποίος θα μας εξετάση όχι εάν εφυλάξαμεν τα ημερολόγια, αλλά τας εντολάς Του, εάν εποιήσαμεν έργα καλά, πράξεις αγαθάς, εάν εφυλάξαμεν την πίστιν μας.

Κατανόησων, αγαπητέ, την πλάνην σου, μετανόησον και γίνου ταπεινός και μη επαίρεσαι επί ημερολογίοις, ότι δήθεν είσαι και ομολογητής. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες και οι όσιοι Πατέρες ηγίασαν ουχί δια πλαιά και νέα ημερολόγια, αλλά δια την θερμήν πίστιν και ολόψυχον αγάπην τηνοποίαν είχον προς τον Εσταυρομένον και γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν ημών…

Ως φαίνεταιέχετε το φρόνημα ότι το παλαιόν εορτολόγιον τα συγχωρεί όλα, και πορνείας και μοιχείας και φθόνους και συκοφαντίας και ψεύδη και κατηγορίας και όλας τας άλλας αμαρτίας…

Ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πατέρες δεν όρισαν η άφεση των αμαρτιών να παρέχεται δια του παλαιού εορτολογίου, αλλά όταν συναισθανθή ο αμαρτωλός τας αμαρτίας του, εξομολογηθεί μετά συντριβής και κατανύξεως τας αμαρτίας του εις τον πνευματικόν ιερέα, μισήση αυτάς και αποφασίση εις το εξής, όσον το δυνατόν, να μην αμαρτήση, τότε και μόνον δίδεται η άφεσις, ενώ συ ο μοναχός … συγχωρείς τας αμαρτίας των ανθρώπων αρκεί να πηγαίνουν με το παλαιόν ημερολόγιον… Πολλοί ανεφάνησαν κατά καιρούς νεωτερισταί και εισήγαγον νεωτερισμούς, αλλά τοιούτος νεωτερισμός ως ο υμέτερος εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη.

Ο Θεός να σε συγχωρήση, διότι ουκ οίδας τι λέγεις και τι πράττεις.

Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου τεύχος 2 Μάιος – Αύγουστος 2001 Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη