ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Αρύββου 1, Τ.Κ. 11633 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 – 7514411, FAX: 210 – 7562492
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

“Εκτίθεται εις πλειοδοτικήν Δημοπρασίαν προς εκμίσθωσιν το υπό στοιχεία Β5 διαμέρισμα
Β΄ορόφου, της επί της οδού Πύρρωνος αρ. 9-11 πολυκατοικίας εις το Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων,
επιφανείας 73,10 τ.μ. με τιμή εκκινήσεως μισθώματος ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ μηνιαίως. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί εις τα Γραφεία του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλιού Παγκρατίου την 27ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακήν και από ώρας 10.3 π.μ. έως 11.3 π.μ.

Για κάθε πληροφορία ή την παραλαβή της διακηρύξεως της δημοπρασίας εκμισθώσεως με τους
πλήρεις όρους αυτής, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται εις το Γραφείο του Ιερού Ναού
Προφ.Ηλιού Παγκρατίου και εις το τηλέφωνο 210-7514411”.

Αθήνα 11/09/2020
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλιού Παγκρατίου
Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Σκαρτούλης